חומצות אמינו

חומצות אמינו (amino acid), הן תרכובות אורגניות המכילות אטומי פחמן, מימן וחנקן הקשורים זה לזה ומהוות את יחידות המבנה הבסיסיות של חלבונים (אבני הבניין הכימיים שמהם מורכבים חלבונים); חומצות האמינו מקודדות על ידי הקוד הגנטי הקיים בתאים ויוצרות חלבון. ישנם 20 סוגים אפשריים של חומצות אמינו היכולות לשמש לבניית חלבונים.

X